Xem Thông báo xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 (Tư vấn Cô Linh - 0382.003.458)

Tuyển sinh 2019
Hình ảnh Trung tâm

Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2019 (Học thứ 7 và Chủ nhật)