Cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang

BAN GIÁM ĐỐC

STT
Họ tên
Chức vụ
1
Ông LÂM HUỲNH MẠNH ĐÔNG
Giám đốc
2
Ông NGUYỄN MINH TRIỀU
Phó Giám đốc
CHỨC NĂNG: Quản lý chung

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH (12 thành viên)

STT
Họ tên
Chức vụ
1
Ông NGUYỄN XUÂN TRÍ
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG:
- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, hành chính và quản trị của cơ quan;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị và pháp luật cho viên chức và sinh viên;
- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, báo cáo; quản lý mạng thông tin nội bộ của cơ quan;
- Quản lý cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học;
- Quản lý hồ sơ tổ chức nhân sự của cơ quan; Tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện công tác hợp đồng, phân công và sử dụng lao động; xây dựng kế kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng hằng năm.
- Phối hợp và hỗ trợ các Phòng chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đào tạo và giảng dạy.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO (08 thành viên)

STT
Họ tên
Chức vụ
1
Ông HỒ THIỆN NGHỊ
Trưởng phòng
2
Bà TÔ TRÚC LINH
Phó Trưởng phòng

CHỨC NĂNG:
- Trực tiếp quản lý quá trình dạy và học các lớp liên kết đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp liên kết bồi dưỡng nghề;
- Tổ chức các đợt kiểm tra cấp chứng chỉ A,B Tin học;
- Quản lý Website của Trung tâm, theo dõi cập nhật thông tin, thông báo, kế hoạch học tập, tuyển sinh các lớp...;
- Lập kế hoạch tuyển sinh hằng năm. Lập và theo dõi kế hoạch, chương trình giảng dạy của các lớp liên kết;
- Quản lý hồ sơ và quá trình học tập của học viên, sinh viên;
- Phối hợp với các trường đối tác tổ chức các ký thi tuyển sinh, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp;
- Trực tiếp giải quyết các vấn đề có liên quan đến quá trình học tập của học viên, sinh viên.

PHÒNG QUẢN LÝ DẠY NGOẠI NGỮ (03 thành viên)

STT
Họ tên
Chức vụ
1
Ông LÊ QUỐC MỘNG BẢO
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG:
- Trực tiếp quản lý việc giảng dạy và học tập các lớp ngoại ngữ đêm và hợp đồng liên kết giảng dạy cho các cơ quan đơn vị có nhu cầu;
- Tổ chức và liên kết tổ chức các đợt kiểm tra cấp chứng chỉ A,B Ngoại ngữ;
- Quản lý hồ sơ và quá trình học tập của học viên;

PHÒNG BỒI DƯỠNG VĂN HÓA (17 thành viên)

STT
Họ tên
Chức vụ
1
Ông NGUYỄN VĂN MINH
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG:
- Tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên (BTVH) bậc trung học phổ thông theo qui định của Bộ giáo dục và đào tạo;
- Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT và đại học theo qui định của Sở Giáo dục;
- Quản lý hồ sơ và quá trình học tập của học viên.

Tuyển sinh 2019
Hình ảnh Trung tâm

Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2019 (Học thứ 7 và Chủ nhật)